Corporatus

PROJEKTOV√Č RIADENIE

Riadenie projektov predstavuje overen√© a pop√≠san√© postupy, organizovan√© √ļsilie, rieŇ°iace komplexne realiz√°ciu a riadenie vymedzen√© sady ńćinnost√≠. √öńćelom projektov√©ho riadenia je zabezpeńćiŇ• efekt√≠vne riadenie tejto sady ńćinnost√≠ tak, aby priniesla predpokladan√Ĺ v√Ĺsledok a √ļŇĺitok. Predmetom projektov√©ho riadenia je projekt. Projektov√© riadenie teda predstavuje aplik√°ciu vedomost√≠, zruńćnost√≠, ńćinnost√≠, n√°strojov a techn√≠k na projekte tak, aby projekt splnil poŇĺiadavky na neho kladen√© a dosiahol svoje ciele.